polityka prywatności

|

Spis treści

Pliki cookies

Strona Internetowa przechowuje informacje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w Twoim urządzeniu, wykorzystując pliki cookies. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies jest udzielana poprzez ustawienia twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności i danych osobowych.

Wstęp

Paulina Gugała Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 30-045 Kraków, ul. Królewska 28/5, NIP 6772187786 („Kancelaria”) szanuje prywatność Użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych.

Definicje

 1. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego, adres IP. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje wykonywane na Danych Osobowych, przykładowo ich: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony Danych Osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem: zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, ujawnienia Danych Osobowych lub dostępu do nich;
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5. Użytkownik- każdy, kto:

– odwiedza Stronę Internetową pod adresem: www.kancelaria-pg.pl („Strona Internetowa”) lub
– kieruje do nas korespondencję lub
– przekazuje nam swoje Dane Osobowe.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Kancelaria podejmuje niezbędne środki techniczne w celu ochrony przekazanych jej Danych Osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem: ingerencją osób trzecich w nie, ich utratą, ich zniszczeniem lub ich uszkodzeniem oraz zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem dostępowi do przekazanych jej Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna

 1. Kancelaria przetwarza Dane Osobowe:
  1. klientów Kancelarii („Klienci”) będących osobami fizycznymi oraz innych osób fizycznych,
  2. osób fizycznych, których Dane Osobowe są przetwarzane w związku z prowadzeniem spraw Klientów przez Kancelarię, w tym tych, z którymi Kancelaria nawiązuje kontakt na zlecenie lub za wiedzą Klientów; lub
  3. osób fizycznych będących byłymi, przyszłymi lub aktualnymi dostawcami produktów lub usług dla Kancelarii, w tym współpracownikami Kancelarii, niezależnie od podstawy prawnej i rodzaju wykonywanej usługi; lub
  4. osób fizycznych będących byłymi, przyszłymi lub aktualnymi pracownikami lub współpracownikami, niezależnie od podstawy prawnej i rodzaju wykonywanej pracy/współpracy; lub
  5. osób fizycznych, ubiegających się o staż lub praktykę w Kancelarii lub tych, które brały udział w procesie rekrutacyjnym do Kancelarii; lub
  6. pracowników Kancelarii; lub
  7. Użytkowników.
 2. Administratorem Danych Osobowych, zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kancelaria-pg.pl jest Paulina Gugała, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Gugała Kancelaria Radcy Prawnego, adres: 30-045 Kraków, ul. Królewska 28/5, 30-045 Kraków,
  NIP: 6772187786, adres poczty elektronicznej: biuro@kancelaria-pg.pl, („Administrator”), będąca jednocześnie Usługodawcą.
 3. Kancelaria przetwarza Dane Osobowe osób wskazanych w punkcie 1 w celu:
  1. nawiązania kontaktu, przekazania oferty lub zlecenia Kancelarii czynności w zakresie doradztwa prawnego, w tym na podstawie lub w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych przez Kancelarie („Umowa”), w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której Dane Osobowe dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą, przed zawarciem Umowy;
  2. wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem Umowy, wynikających przede wszystkim z postanowień odpowiednich przepisów prawa, w tym przepisów rachunkowych, podatkowych, prawa pracy (art. 221 – art. 221b k.p.), ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz dotyczących postępowania administracyjnego i sądowego – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii;
  3. umożliwienia sobie analityki, statystki czy marketingu bezpośredniego, służących poprawie stosowanych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Kancelarię, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Kancelarii i Strony Internetowej – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii;
  4. archiwalnym lub dowodowym, a także zabezpieczenia Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w szczególności w celu wykonania Umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy lub z innych zdarzeń prawnych – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii;
  5. realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii;
  6. przesyłania pocztą elektroniczną powiadomień, materiałów informacyjnych lub okolicznościowych, udostępnianych przez Kancelarię – na podstawie zgody osoby, której Dane Osobowe będą przetwarzane.
 4. Kancelaria nie podejmuje decyzji dotyczących osób, których Dane Osobowe przetwarza, w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka; Kancelaria nie profiluje osób, których Dane Osobowe przetwarza.
 5. Kancelaria może przekazywać Dane Osobowe podmiotom przetwarzającym je na jej zlecenie i w jej imieniu (tzw. procesorom), na podstawie umów powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, w tym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi: księgowe lub podatkowe, HR, pocztowe i kurierskie, telekomunikacyjne, bankowe lub realizujące transakcje płatnicze on-line, oraz inne usługi związane z jej bieżącą działalnością. Kancelaria może także przekazywać je podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (takich jak sądy, prokuratura, policja), a także – po uzyskaniu zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą – innym podmiotom.
 6. Kancelaria może przekazywać Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) w ramach:
  1. korzystania przez nią z usług IT podmiotów, które mogą przechowywać Dane Osobowe na serwerach zlokalizowanych poza EOG lub przesyłać Dane Osobowe między serwerami zlokalizowanymi poza EOG, lub
  2. współpracy z kancelariami prawnymi lub innymi podmiotami, z siedzibą poza EOG, z którymi współpraca jest konieczna w ramach świadczenia usług prawnych przez Kancelarię dla Klienta lub przyczynia się do polepszenia jakości tychże usług,

Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony Danych Osobowych lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony Danych Osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, Dane Osobowe mogą być przekazane poza EOG na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dotyczą Dane Osobowe (takiej osobie przysługuje prawo uzyskania kopii Danych Osobowych przekazanych poza EOG).

 1. Kancelaria przetwarza Dane Osobowe osób wskazanych w punkcie 1 przez okres – o ile dłuższy nie zostanie określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przez ustawę o radcach prawnych – zależny od celu przetwarzania, a to przez okres:
  1. trwania Umowy; po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia najdalej przedawniających się roszczeń Kancelarii wobec osoby, której Dane Osobowe są przetwarzane lub tejże wobec Kancelarii; jeżeli ich przetwarzanie będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Kancelarię – w odniesieniu do Danych Osobowych osób, o których mowa w punkcie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; lub
  2. do zakończenia procesu rekrutacji – w odniesieniu do Danych Osobowych osób, o których mowa w punkcie 1.5; lub
  3. wskazany w przepisach prawa dotyczących przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji płacowej (aktualnie jest to najdłużej 50 lat) – w odniesieniu do Danych Osobowych osób, o których mowa w punkcie 1.6;
  4. 10 lat – w odniesieniu do Danych Osobowych osób, o których mowa w punkcie 1.7;
  5. niezbędny do realizacji celu, w przypadku wyrażenia przez osobę, której Dane Osobowe są przetwarzane, na to zgody, lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia takiej zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 2. Podanie Danych Osobowych, których obowiązek podania przewidują przepisy prawa jest obligatoryjne; w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do kontaktu z Kancelarią, przekazania oferty Kancelarii lub zlecenia Kancelarii czynności w zakresie usług prawnych, w tym do zawarcia i wykonania Umowy.
 3. Osobom, których Dane Osobowe Kancelaria przetwarza przysługują następujące uprawnienia:
  1. żądanie od Kancelarii:
   1. dostępu do Danych Osobowych, lub
   2. sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, lub
   3. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (co pozostanie bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody); lub
   4. przeniesienia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a przeniesienie jest możliwe technicznie; lub
  2. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest tzw. „niezbędność” przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii; lub
  3. wniesienie skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest miejscem zwykłego pobytu osoby, której Dane Osobowe Kancelaria przetwarza (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że to przetwarzanie narusza przepisy RODO; lub
  4. skorzystanie ze skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji ww. organu nadzorczego lub jeżeli ww. organ nadzorczy nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi (w Polsce jest to wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie);
  5. skorzystanie ze skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Kancelarii lub podmiotowi przetwarzającemu Dane Osobowe przekazane przez Kancelarię, w przypadku uznania, że prawa przysługujące osobie, której Dane Osobowe są przetwarzane, zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO.
 4. Uprawnienia wskazane w punkcie 9 mogą być realizowane, o ile obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają w tym zakresie ograniczeń lub wyłączeń, w szczególności ze względu na prawnie chronioną tajemnicę radcowską.

Pliki Cookies

 1. Z wyjątkiem plików Cookies Strona Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie Internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. Więcej informacji nt. plików Cookies znajduje się na stronie Wikipedii pod hasłem „http cookie”.
 2. Kancelaria, która jest operatorem Naszej Strony, uzyskuje dostęp do Cookies.
 3. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe:
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Strony Internetowej).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Logi serwera i Google Analytics

 1. Dane Osobowe zbierane podczas korzystania przez Użytkownika z Naszej Strony mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Zebrane logi są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Stroną Internetową. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.
 3. Kancelaria korzysta z usługi Google Analytics (systemu analityki internetowej) w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu ze Strony Internetowej. Informacje w związku z usługą Google Analytics są przechowywane przez okres 26 miesięcy. W celu korzystania z tej usługi zbierane informacje przekazywane są firmie Google, dysponującej certyfikatem Programu Tarcza Prywatności UE-USA, który to program objęty jest decyzją Komisji Europejskiej. Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy kliknąć TUTAJ. Hiperłącze przeniesie Użytkownika na stronę internetową zawierającą dodatek do przeglądarki internetowej blokujący działanie Google Analytics.
 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Cookies pochodzących z zewnętrznych stron internetowych. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Google, aby poznać zasady korzystania z Cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana, by uwzględnić zmiany w praktykach Kancelarii dotyczących postępowania z Danymi Osobowymi (np. wzmocnić system ochrony Danych Osobowych w Kancelarii).

Prawa własności intelektualnej

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie materiały zawarte na  Stronie Internetowej są chronione przepisami kodeksu cywilnego i prawami autorskimi.